Vandermark.com

UITKERING DIVIDEND GEBONDEN AAN REGELS

De winst van een vennootschap staat in principe ter beschikking van de aandeelhouders. Uitkering van winst, in de vorm van dividend, geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat de winstuitkering is toegestaan. Dit is het geval als het eigen vermogen van de vennootschap meer bedraagt dan het volgestorte en opgevraagde gedeelte van het kapitaal, plus de reserves die volgens de statuten van de vennootschap moet worden aangehouden.

Tussentijds dividend
Tussentijds dividend, dat wil zeggen dividend dat wordt vastgesteld in de loop van een boekjaar, mag alleen worden uitgekeerd voor zover dit volgens de wet of statuten is toegestaan. Uitkeringen in strijd met dit voorschrift zijn nietig en moeten door de aandeelhouders worden terugbetaald. Het is dan ook van belang de statuten van de vennootschap te raadplegen om vast te stellen of tussentijds uitkeringen mogelijk zijn.

Onrechtmatige uitkering
Een uitkering kan onrechtmatig worden geacht en moet ongedaan worden gemaakt als deze ten nadele is van de schuldeisers van de vennootschap, ongeacht of de uitkering voldoet aan het wettelijke kapitaalvereiste. Voorzichtigheid is geboden bij winstuitkeringen uit een doelvennootschap, voorafgaand aan de verkoop van haar aandelen, teneinde de financieringsvereisten van de koper te verlichten.

Uitkering dividend
Uitkering van dividend kan in principe op twee manieren: i) in contanten en ii) in natura. In het eerste geval kan het dividend worden uitbetaald met inachtneming van de liquiditeitspositie van de vennootschap. Betaling in natura kan in de vorm van aandelen die worden gehouden in andere groepsmaatschappijen.

Bij het uitkeren van dividend door een vennootschap is het belangrijk rekening te houden met alle voorgeschreven vereisten, onder meer om te voorkomen dat de uitkering in de toekomst nietig wordt verklaard.

Direct contact

Klik hier voor de directe
contactgegevens

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het belangrijkste juridische en fiscale nieuws.
Naam   
E-mailadres   

Quickscan+

Speciaal voor de directeur- grootaandeelhouder is de QuickScan+ ontwikkeld. Lees meer »

Startup+ programma

Voor startende en expanderende ondernemingen is de Startup+ ontwikkeld. Lees meer »